0 %
0 %
0 %
1 %

Obchodní podmínky

Aquavparku Kyjov s.r.o.
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČ: 17082331
C 128135/KSBR Krajský soud v Brně
e-mail: info@aquavparku.cz,
tel.: 722 224 015
(dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“),
vydává tyto obchodní podmínky
(dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné za účelem zakoupení dárkových poukazů a hodnotových poukazů, (dále jen „Dárkový poukaz“) či jiných zboží a wellness služeb (dále jen „služby“) nabízených Společností prostřednictvím užití webových stránek (online nákup), které Společnost provozuje, www.aquavparku.cz (dále jen “webová stránka”), dostupné také na recepci a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“). 
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webové stránce www.aquavparku.cz a na recepci. 
3. Podnikatelem (Společností) se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba. 
4. Spotřebitelem (Zákazníkem) je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Společností. 
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Fyzickým uskutečněním nákupu u vstupu Aquavparku kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě pochybností je rozhodující verze v českém jazyce. 
6. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem. 
7. Aktuální nabídka poukazů a služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Aquavparku Kyjov s.r.o., Mezivodí, 697 01 Kyjov a současně na webové stránce Společnosti. 
8. Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 

II. Elektronické produkty a dárkové poukazy
1. Aquavparku nabízí možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě od 300 Kč do 3 000 Kč, jejichž prostřednictvím lze uhradit čerpané služby v aquavparku, restauraci, wellness. 
2. Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci Aquavparku nebo on-line na e-shopu.
3. Za stanovené služby, dárkovým poukazem, zaplatí zákazník cenu řídící se podle platného ceníku Společnosti. 
4. Pro účely vydání dárkového poukazu zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Je-li kupujícím právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o držiteli správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů e kupující dárkového poukazu povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu. V případě, že zákazník uvedené údaje nesdělí, nebude možné zpětně vystavit duplikát např. v případě ztráty voucheru.
5. Dárkový poukaz není směnitelný za penízea a nelze jej vrátit. To stejné platí pro ostatní digitální produkty nabízené na e-shopu.
6. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno jinak. Platnost ostatních produktů je 2 měsíce. Konkrétní platnost poukazu / poukazu je na poukazu vyznačena. 
7. Pokud není poukaz / digitální produkt v termínu platnosti vyčerpán, propadá bez náhrady. 
8. Čerpání některých služeb (např. masáží) dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci uvést kód poukazu.
9. Zrušení rezervace oznámené méně než 48 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín host nedostaví, bude mít za následek anulování poukazu. 
10. V případě ztráty nebo odcizení dárkového poukazu je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na provozovně Společnosti, telefonicky či e-mailem. Na žádost kupujícího, vystaví Společnost duplikát. Pro účely vystavení duplikátu dárkového poukazu je kupující povinen prokázat Společnosti svou totožnost. 
11.Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti. 
12.Poukaz je možné čerpat jednorázově i průběžně.  V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.

III. Wellness Služby 
1. Službami se rozumí poskytování občerstevní, wellness, relaxačních služeb a dalších souvisejících služeb v nabídce Společnosti. 
2. Wellness a relaxační služby jsou provozovány výhradně ve Wellness centru (dále jen „wellness“). 
3. Aktuální nabídka služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Aquavparku Kyjov s.r.o., Mezivodí, 697 01 Kyjov a současně na webové stránce Společnosti. 
4. Zrušení rezervace wellness služeb: 
a. minimálně 24 hodin před zahájením rezervované služby je zrušení zdarma; 
b. méně než 24 hodin před zahájením rezervované služby může být účtován storno poplatek ve výši 100% hodnoty rezervované služby. 
c. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Společnosti, osobně na pokladně Aquavparku či e-mailem. 

IV. Uplatnění slev 
Slevy nelze kombinovat. Zákazník je povinen v případě, že mu svědčí možnost uplatnit více slev na čerpání služby jednoho druhu, provést volbu pouze jedné z možných slev. 

V. Elektronický čip
1. Zákazník obdrží k zakoupému vstupu čip a návštěvník je povinen jej vrátit na recepci při odchodu.
2. Poplatek za ztrátu čipu činí 750 Kč.
3. Čip je nosičem výše depozitu a historii pohybů. Na základě těchto údajů mohou pracovníci Aquavparku uplatnit zákazníkovi slevu na vstup, provést úhradu služeb z depozitu uloženého na čipu, vložit nový deposit a další. 
4. Zákazník může čerpat slevy na služby Aquavparku dle výše nabité částky. Úrovně výše slevy v závislosti na nabité částce jsou k dispozici na recepci Aquavparku. 
5. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou popsány níže ve článku VII. 

VI. Platba 
1. Služby Aquavparku je možno uhradit v hotovosti (CZK, EUR, USD), platební kartou nebo platným dárkovým poukazem. 
2. Služby wellness je možno uhradit v hotovosti (CZK), platební kartou nebo platným dárkovým poukazem.
3. Akceptujeme tyto platební karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMEX, JCB, DINERS CLUB, EUROCARD, SODEXO FLEXI PASS CARD, SODEXO GASTRO PASS CARD (pouze na konzumace v restauraci), BENEFIT PLUS CARD 
4. Nelze kombinovat platbu více druhy benefitních karet. 

VII. Informace o zpracování osobních údajů 
1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 
2. Aquavparku Kyjov s.r.o., je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly dobrovolně poskytnuty zákazníkem. 
3. Zákazník souhlasí, aby Společnost tyto údaje v rámci svých činností zpracovávala, tj. shromažďovala, pro účely zasílání obchodních sdělení, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat a proti tomuto zpracování osobních údajů může Držitel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. 
5. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 
6. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která byla Společnosti sdělena, jsou Společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banka, apod.), a to pouze v nutném rozsahu. 
7. Jakým způsobem může Držitel tato práva uplatnit, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) na webových stránkách www.aquavparku.cz a také na vyžádání v písemné formě na recepci Aquavparku. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tyto Obchodní podmínky Společnosti jsou účinné od 25.9.2023 a jsou k dispozici na recepci Aquavparku a na webových stránkách Společnosti www.aquavparku.cz
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a Společností je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
(1). Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak jsou společností Aquavparku, s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 30/1, PSČ 697 01 Kyjov, IČ: 17082331, C 128135/KSBR zapsaná u Krajského soudu v Brně předávány a zpracovávány osobní údaje používáním této webové stránky. Společnost Aquavparku se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Aquavparku je oprávněn tyto zásady změnit aktualizací této strany.
(2). Správcem údajů je společnost Aquavparku Kyjov s.r.o., sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ: 17082331, C 128135/KSBR Krajský soud v Brně.
(3). Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR). 
(4). Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme. 

Co shromažďujeme 
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje: 
– Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.aquavparku.cz (dále jen „Webové stránky”) 
– Pokud nás kontaktujete telefonicky nebo elektronicky, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci. 
– Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek. 

Vaše osobní údaje 
Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat: 
– Jméno/Příjmení 
– Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/korespondenční adresa 
– Emailová adresa 
– Telefonní číslo 
– Další informace týkající se Vaší identifikace, informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře) 
– Tento seznam není konečný a může být aktualizován. 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem: 
a) poskytování výhod ve věrnostním programu spojeném s vydáním DÁRKOVÉHO POUKAZU, 
b) uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).
Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření. Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. 

K čemu nám slouží získané informace: 
– zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás 
– zajištění plnění smlouvy 
– interní vedení záznamů 
– poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli
– oznámení o změnách našich služeb

Doba spravování údajů 
(1). Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do doby odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování údajů). 
(2). Bezpečnost: zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. 

Poskytování Vašich dat 
(1). Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu (toto není konečný seznam). 
(2). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů. Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti. 

Práva subjektů údajů 
(1). Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o: 
– právu přístupu ke svým osobním údajům 
– právu na opravu osobních údajů 
– právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018) 
– právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018) 
– právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018) 
– právu na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018) 
– právu svůj souhlas kdykoliv odvolat 
– právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz. 
(2). Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. 
(3). Souhlas můžete odvolat písemně na adrese společnosti. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Odkazy na jiné webové stránky 
(1). Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky. 
(2). Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda. 
(3). Cookies je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení. 
(4). Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookies může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. 
(5). Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů. 
(6). Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookies jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem. 
(7). Proč se soubory cookies používají?
Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek