1/96
0/124
0/79
0/670

Abonentní program

AQUAVPARKU Kyjov
​smluvní podmínky platné od 25. 9. 2023

​I. ZÁKLADNÍ POJMY

1.  Abonentní program je předplatitelský program Aquavparku Kyjov, který svým členům umožňuje čerpání výhod při návštěvách tohoto zařízení.

2.  Abonent (dále též majitel abonentního účtu) je předplatitel, který uzavřel smlouvu o členství v abonentním programu v souladu s těmito smluvními podmínkami a byl mu zřízen abonentní účet.

3.  Abonentní účet uchovává peněžní hodnotu v českých korunách (dále též kredit) v elektronické podobě.

4.  Správcem abonentních účtů a současně poskytovatelem služeb abonentního programu je společnost Aquavparku Kyjov s.r.o., Mezivodí 2668/1, 69701 Kyjov, IČ: 17082331, tel: +420 722 224 015, info@aquavparku.cz.

5.  Čipové hodinky (nebo též abonentní čip) jsou prostředkem přístupu k peněžní hodnotě uložené na abonentním účtu. Čipové hodinky jsou přijímány jako platební prostředek výhradně poskytovatelem služeb abonentního programu.

6.  Transakcemi abonentního účtu se rozumí operace vyvolávající změnu výše kreditu na abonentním účtu.

II. VÝHODY ABONENTNÍHO PROGRAMU

1)  Čipové hodinky umožňují:
a) platbu za pobyt v zónách v rámci areálu Aquavparku Kyjov za zvýhodněné ceny dle ceníku v položkách pro abonenty
b) platbu 1ks libovolné jednorázové vstupenky, dle platného ceníku, pro bezprostřední vstup nebo při přechodu mezi jednotlivými zónami
c) platbu za zakoupené zboží (občerstvení, zboží recepce, ale bez možnosti čerpat slevu dle složeného kreditu)
d) platbu za zakoupené služby (půjčovné, wellness procedury apod. dle platného ceníku)
e) samoobslužný průchod turnikety recepce během celé otevírací doby

f)    vstup na ranní plavání, kdy ještě není v provozu recepce a vstup je řešen samoobslužně
g) uzamčení skříňky na cennosti
​h) uzamčení šatní skříňky

2)  Ceník vstupného pro abonenty (dále jen ceník pro abonenty je součást ceníku zařízení) a je dokumentem zveřejněným na nástěnných informacích Aquavparku a na webových stránkách www.aquavparku.cz.

3)  Platba za pobyt v zónách:
a) cena za pobyt v jednotlivých zónách je odečítána z kreditu dle ceníku pro abonenty
b) platba za pobyt je započata a ukončena průchodem abonenta přes turniket u recepce, případně je započata průchodem mezi jednotlivými zónami
c) cena za pobyt v zónách 1, 2 a 3 se odečítá z kreditu až do výše limitu čerpání, dle ceníku pro abonenty

4)  Abonent má možnost sledování zůstatku kreditu svého abonentního účtu prostřednictvím informačních terminálů umístěných v areálu Aquaparku nebo prostřednictvím dálkového přístupu. Přihlašovací údaje k dálkovému přístupu získá abonent v recepci Aquaparku po registraci.

III. VZNIK ČLENSTVÍ V ABONENTNÍM PROGRAMU – UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.  Abonentem se může stát fyzická osoba po uzavření smlouvy o členství v abonentním programu (dále jen smlouvy).

2.  Smluvní strany tvoří správce abonentních účtů na straně jedné a abonent na straně druhé.

3.  K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy zájemce na základě své svobodné vůle požádá o zřízení abonentního účtu v souladu s těmito smluvními podmínkami, a to bez výhrad k těmto smluvním podmínkám (§ 1740 občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). 

4.  Správce abonentních účtů si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se zájemcem, který neposkytne požadované osobní údaje nutné pro uzavření smlouvy, nebo s tím zájemcem, který bezvýhradně nepřistoupí na smluvní podmínky abonentního programu.

5.  Místem uzavření smlouvy je vždy recepce Aquaparku. Jménem správce abonentních účtů uzavírá smlouvu a zřizuje abonentní účet přítomný, kompetentní zaměstnanec poskytovatele služeb abonentního programu.

6.  Abonent uzavírá smlouvu osobně.

7.  Za osobu mladší 15 let uzavírá smlouvu zákonný zástupce.

8.  V okamžiku uzavření smlouvy je abonent povinen zakoupit si do osobního vlastnictví čipové hodinky a vložit na ně peněžní hodnotu (kredit) minimálně ve výši 1000,- Kč. Cena za zakoupení čipových hodinek do osobního vlastnictví je 200,- Kč. Zakoupené čipové hodinky jsou majetkem abonenta a jsou nevratné.

9.  V okamžiku uzavření smlouvy uvede abonent své osobní údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště) nutné pro identifikaci abonenta (§ 3019 občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a uzavření smlouvy. Údaje, uvedené při založení abonentního účtu, jsou správcem abonentních účtů považovány za správné.

10.         Změnu osobních údajů, nutných pro identifikaci, hlásí abonent při nejbližší návštěvě Aquaparku.

IV. PRAVIDLA ABONENTNÍHO PROGRAMU

1.      Abonent smí být držitelem jen jednoho abonentního účtu.

2.      Ke každému abonentnímu účtu lze přiřadit jen jedny čipové hodinky.

3.      Čipové hodinky jsou nepřenosné a smí je užít jen majitel abonentního účtu.

4.      Výběr hotovosti z abonentního účtu není možný.

5.      Maximální výše kreditu na abonentním účtu je 5000,- Kč.

6.      Platnost kreditu je časově omezena na 2 roky od poslední transakce.

7.      Čipové hodinky mají hodnotu zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků. Je třeba zamezit jejich ztrátě, odcizení či zneužití.

8.      Vedení abonentního účtu není zpoplatněno. Vložený kredit není úročen.

9.      Kredit nelze využít na zakoupení voucherů, úhradu kaucí, převod kreditu na jiný abonentní účet či elektronickou peněženku.

10.  Abonent by měl vstupovat do areálu s dostatečným kreditem, případně si jej může navýšit na recepci.

11.  Je-li kredit nízký, nelze z abonentního účtu provést platbu za zboží a služby.

12.  Pobytem v zónách může dojít k debetnímu čerpání kreditu. Následně není umožněn samoobslužný odchod abonenta z Aquaparku. Abonent je povinen před odchodem vzniklý dluh uhradit.

13.  Po vyčerpání kreditu do nuly je třeba před dalším vstupem do Aquaparku vložit kredit.

14.  Kredit vkládaný na abonentní účet lze uhradit v hotovosti (CZK), platební kartou (VISA, MasterCard), voucherem pro dobití kreditu vystaveným správce abonentních účtů, nebo platnými vybranými benefitními poukázkami a kartami smluvních partnerů, a to vždy v recepci Aquaparku.

15.  Majitel abonentního účtu nastaveného pro čerpání vstupného ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, se musí na žádost obsluhy recepce, při vstupu do areálu, prokázat platným dokladem prokazujícím oprávněnost abonenta čerpat vstupné ve zvýhodněném tarifu. Pakliže abonent oprávnění neprokáže, vyhrazuje si správce abonentních účtů toto čerpání abonentovi neumožnit.

16.  Z důvodu zabezpečení kreditu abonentů jsou některé operace umožněny jen majiteli abonentního účtu nebo jeho zákonnému zástupci, a to po prokázání jeho totožnosti věrohodným platným dokladem.
Těmito operacemi jsou zejména:
a) zablokování čerpání kreditu při ztrátě čipových hodinek
b) převedení zůstatku kreditu na nově zakoupené čipové hodinky, při ztrátě čipových hodinek
c) sdělení přihlašovacích údajů dálkového přístupu
​​​​​​​d) změna osobních údajů
e) sdělení historie transakcí abonentního účtu za posledních max. 12 měsíců
f) dodatečné nastavení abonentního účtu pro čerpání vstupného ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, při vzniku oprávněnosti
g) převedení zůstatku kreditu na elektronickou peněženku, nebo změna majitele abonentního účtu při ukončení členství v abonentním programu

17.  Je-li kredit objednán objednatelem (např. zaměstnavatelem) pro druhou osobu (např. zaměstnance) může objednatel požádat správce abonentních účtů o předání kreditu přímo druhé osobě prostřednictvím recepce Aquaparku. Správce abonentních účtů v takovém případě nenese odpovědnost za připsání kreditu správné osobě. Správce abonentních účtů nedisponuje, pro tento případ, prostředky k jednoznačné identifikaci osob a dále nenese odpovědnost za rozhodnutí druhé osoby o způsobu dobití kreditu. Lhůta pro vyzvednutí kreditu je 6 měsíců od data vystavení dokladu objednavateli. Po uplynutí této lhůty je kredit převeden na „poukaz pro dobití kreditu" 
s dobou platnosti 6 měsíců.

18.  Je-li kredit objednán objednatelem (zaměstnavatelem), přičemž objednatel požaduje, aby druhá osoba (zaměstnanec) čerpala pouze služby vymezené v ust. § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., je objednatel povinen poučit druhou osobu o možnosti omezeného čerpání služeb poskytovaných správcem abonentních účtů, tj. že druhá osoba bude oprávněna čerpat poskytnutý kredit pouze v rozsahu jí stanoveném objednatelem. Správce abonentních účtů nenese odpovědnost za způsob a rozsah služeb čerpaných druhou osobou. 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Správce abonentních účtů je současně správcem osobních údajů.

2.  Společnost Aquavparku Kyjov s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

3.  Zpracování osobních údajů abonenta v rozsahu jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, emailová sdresa a číslo čipových hodinek je nezbytné pro splnění smlouvy o členství v abonentním programu.

4.  Bez možnosti identifikace abonenta není možné naplňovat smlouvu, poskytovat služby abonentního programu, zajišťovat správu a ochranu abonentních účtů, kontrolovat dodržování smluvních podmínek a zamezovat podvodům.

5.  Osobní údaje abonenta jsou zpracovávány jen za účelem plnění smlouvy o členství v abonentním programu po dobu trvání smlouvy. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

6.  V rámci vedení abonentního účtu jsou osobní údaje, správcem osobních údajů, vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovány, mají k nim přístup pouze pověření zaměstnanci správce osobních údajů nikoliv třetí osoby. 

7.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů má abonent právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Písemná žádost o výmaz osobních údajů zakládá důvod k ukončení členství
​​​​​​​v abonentním programu a převedení zůstatku kreditu na anonymní elektronickou peneženku.

8.  Informace o zpracování osobních údajů správcem osobních údajů viz. viz www.aquavparku.cz.

VI. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST SPRÁVCE ABONENTNÍCH ÚČTŮ

1.   Správce abonentních účtů je povinen chránit svěřené peněžní hodnoty a poskytnuté osobní údaje abonenta.

2.  Správce abonentních účtů zajistí abonentům možnost ohlásit na recepci:
a) ztrátu nebo odcizení čipových hodinek
b) zjištění nesrovnalosti v transakční historii abonentního účtu

3.  Po ohlášení ztráty nebo odcizení čipových hodinek majitelem abonentního účtu, podnikne správce abonentních účtů veškerá přiměřená opatření vedoucí k zamezení dalších transakcí prostřednictvím ztracených či odcizených čipových hodinek. Na žádost majitele abonentního účtu pak přiřadí k jeho abonentnímu účtu nově zakoupené čipové hodiny.

4.  Správce abonentních účtů uchovává po dostatečnou dobu vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání transakcí a opravu chyb.

5.  Na písemnou žádost majitele abonentního účtu, podá správce abonentních účtů majiteli informaci týkající se transakcí provedených prostřednictvím jeho čipových hodinek před více jak 12 měsíci. Správce abonentních účtů je v tomto případě oprávněn účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

6.  Správce abonentních účtů nese odpovědnost za neprovedení transakce na jejíž provedení má abonent právo, a dále za chybné provedení transakce. V oprávněných případech poskytne správce abonentních účtů abonentovi částku kompenzující vzniklou ztrátu kreditu. Částku připíše správce abonentních účtů na příslušný abonentní účet.

7.  Správce abonentních účtů si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit tyto smluvní podmínky abonentního programu či ceník pro abonenty. O změnách musí správce abonentních účtů abonenty prokazatelně informovat (např. prostřednictvím svých webových stránek).

VII. PRÁVA, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ABONENTA

1.  Abonent ohlásí správci abonentních účtů následující skutečnosti neprodleně, jakmile je zjistí:
​a) ztrátu nebo odcizení čipových hodinek,
b) operaci, k jejímuž provedení nedal příkaz,
c) chyby nebo jiné nesrovnalosti transakcí abonentního účtu,
d) ztrátu oprávnění čerpat ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty
e) změnu osobních údajů.

2.  Ohlášení je nutno provést osobně, během otevírací doby recepce Aquavparku.

3.  Abonent nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty nebo odcizení čipových hodinek až do okamžiku ohlášení.

4.  Účast v abonentním programu neopravňuje abonenta, v případě obsazenosti kapacit návštěvních zón či atrakcí k přednostnímu vstupu.

5.  Abonent vstupem do prostor Aquavparku souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu v platném znění.